Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening Rijkerswoerdse Plassen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening Rijkerswoerdse Plassen
Citeertitel Verordening Rijkerswoerdse Plassen
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2001
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 02-01-2001
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 03-01-2001
Kenmerk voorstel Nr. 02.01.01/12

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108, art. 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2001 nieuwe regeling 02-01-2001
De Betuwe; 03-01-2001
Nr. 02.01.01/12

Nr. 02.01.01/12

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 januari 2001;

 

Gelet op de artikelen 108 en 147 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de:

 

Verordening Rijkerswoerdse Plassen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Onder "het gebied" wordt in deze afdeling verstaan: het gebied "Rijkerswoerdse Plassen" met de bestemming recreatieve doeleinden (nader uit te werken), zoals aangegeven in het door de raad van de (voormalige) gemeente Elst op 20 augustus 1979 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Dorp Elst".

Artikel 2 Toegangsbepaling

Het is verboden om zich, tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonsopgang, te bevinden op het - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke terrein, gelegen binnen het gebied.

Artikel 3 Vuur stoken en barbecuen

 1. 1.Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders vuur aan te leggen en/of te onderhouden in de open lucht op het - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke terrein, gelegen binnen het gebied.

 2. 2.De vergunning wordt niet verleend dan na een instemmend schriftelijk advies ontvangen te hebben van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Over-Betuwe.

 3. 3.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de als zodanig aangegeven barbecue-plaatsen.

Artikel 4 Aanwezigheid van dieren

 1. 1.Het is verboden om op het - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke terrein, gelegen binnen het gebied:

  1. a.als eigenaar of houder van een hond deze op andere dan daartoe aangewezen lokaties bij zich te hebben en/of te laten lopen;

  2. b.als eigenaar, verzorger of berijder van een rij- of trekdier zich daarmee op andere dan daartoe aangewezen lokaties te bevinden.

 2. 2.Het in het eerste lid, sub a, aangegeven verbod geldt niet voor blinden en slechtzienden met een geleidehond.

Artikel 5 Model-vaar-, vlieg- en voertuigen

Het is verboden in het gebied:

 1. 1.een model-vliegtuig op te laten dan wel daar boven te laten vliegen anders dan op en boven de eventueel daartoe aangewezen lokaties;

 2. 2.een model-vaartuig of -voertuig te laten voortbewegen, anders dan op eventueel daartoe aangewezen lokaties.

Artikel6 IJszeilen

 1. 1.Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders op het - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke water, gelegen binnen het gebied, te ijszeilen.

 2. 2.De vergunning wordt niet verleend dan na een instemmend schriftelijk advies ontvangen te hebben van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Over-Betuwe.

Artikel 7 Vaar- en voertuigen

Het is verboden om op het - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke water, gelegen binnen het gebied, een vaar- of voertuig te onderhouden, te doen of te laten onderhouden, waaronder begrepen het verversen van olie, te doen of te laten wassen, dan wel buiten directe noodzaak te repareren of te doen laten repareren.

Artikel 8 Venten en standplaatsen innemen

 1. 1.Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV) en 5.2.3 van de APV is het verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders in het gebied tegen betaling dieren en/of goederen te huur aan te bieden of te verhuren.

 2. 2.De vergunning wordt niet verleend dan na een instemmend schriftelijk advies ontvangen te hebben van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Over-Betuwe.

 3. 3.De in het eerste lid bedoelde vergunning kan voorts nog worden geweigerd:

  1. a.in het belang van de openbare orde;

  2. b.in het belang van de verkeersveiligheid;

  3. c.in het belang van de zorg voor het uiterlijk aanzien van het gebied.

Artikel 9 Strafbepaling

Overtreding van een bij of krachtens deze verordening gegeven voorschrift wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 10 Toezichthouders

 1. 1.Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de milieuwacht, parkeercontroleur, ambtenaar bouw- en woningtoezicht medewerker milieu en medewerker APV-vergunningen

 2. 2.Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de door het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 1 januari 2001.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de Verordening Rijkerswoerdse Plassen.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 januari 2001

 

De raad voornoemd,

de secretaris,

de voorzitter,

mr. J.P.J. van Muijen.

E. Tuijnman.