Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Citeertitel Verordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen gemeente Overbetuwe
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen van de gemeente Elst respectievelijk de gemeente Heteren wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2001
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 02-01-2001
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 03-01-2001
Kenmerk voorstel Nr.02.01.01/12

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2001 nieuwe regeling 02-01-2001
De Betuwe; 03-01-2001
Nr.02.01.01/12

Nr. 02.01.01/12

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 januari 2001;

 

Gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Verordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbinden voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  1. 1.Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen gemeente Overbetuwe."

  2. 2.Zij treedt in werking op 1 januari 2001.

  3. 3.Op dat tijdstip worden ingetrokken de ‘Verordening op het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen’ van de gemeente Elst respectievelijk de gemeente Heteren.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 januari 2001

 

De raad voornoemd,

de secretaris,

de voorzitter,

mr. J.P.J. van Muijen.

E. Tuijnman.