Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Overbetuwe 2008
Citeertitel Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Overbetuwe 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 11-06-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-05-2008
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 04-06-2008
Kenmerk voorstel 08rb000163

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81oa

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
11-06-2008 nieuwe regeling 27-05-2008
Hét Gemeente Nieuws; 04-06-2008
08rb000163
03-01-2008 01-01-2007 11-06-2008 art. 1, 4, 12 t/m 14 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07rb000160
01-01-2005 11-06-2008 nieuwe regeling 31-08-2004
Hét Gemeente Nieuws; 12-09-2007
Nr. 10

Onderwerp: Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Overbetuwe 2008

 

Ons kenmerk: 08rb000163

 

Nr. 12C

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van het presidium van 9 april 2008;

 

gelezen het advies van de commissie GFZ van 13 mei 2008;

 

gelet op artikel(en) 81oa van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Overbetuwe 2008

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.het college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.de commissie: de rekenkamercommissie;

 3. c.de rekenkamercommissie: de gemeentelijke rekenkamercommissie;

 4. d.de voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie;

 5. e.de wet: de Gemeentewet.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 1. 1.Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 2. 2.De rekenkamercommissie bestaat uit 5 leden.

Artikel 3 Benoeming leden

 1. 1.De raad benoemt 2 leden van de rekenkamercommissie uit zijn midden en/of uit de leden van de raadscommissies en 3 externe leden.

 2. 2.De leden van de rekenkamercommisie die tevens raadsleden of raadscommissieleden zijn, worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad aangewezen. De leden die geen deel uitmaken van de raad worden voor een periode van zes jaar aangewezen.

 3. 3.De raad benoemt de voorzitter uit de externe leden van de rekenkamer. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamer, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met het secretariaat. De rekenkamercommissie wijst één van de andere externe leden als plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 4 Eed

Op de externe leden is artikel 81g van de wet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-actiefstelling

 1. 1.De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief.

 2. 2.Het lidmaatschap van een raadslid eindigt:

  1. a.op eigen verzoek;

  2. b.als het lid aftreedt als lid van de raad;

  3. c.als de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is om de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen.

 3. 3.Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

  1. a.op eigen verzoek;

  2. b.bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  3. c.wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  4. d.als het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 4. 4.De raad kan de externe leden van de rekenkamercommissie ontslaan wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de rekenkamercommissie

 1. 1.De voorzitter respectievelijk de externe leden ontvangen een vergoeding van € 296,- respectievelijk € 239,- voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie.

 2. 2.De voorzitter en de externe leden ontvangen een vergoeding van € 200,- per dagdeel, dat wordt besteed aan werkzaamheden voor het doen of het begeleiden van onderzoek.

 3. 3.De vergoedingen genoemd in het eerste en tweede lid komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris

 1. 1.De griffier wijst de ambtelijk secretaris aan in overleg met de rekenkamercommissie.

 2. 2.De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken bij.

 3. 3.De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 4. 4.De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verspreiding van (vergader)stukken en de verslaglegging van de vergaderingen.

Artikel 8 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij stuurt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming aan de raad.

Artikel 9 Onderzoeksprogramma, verzoek raad om onderzoek

 1. 1.De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma vast en stuurt dit ter kennisneming aan de raad.

 2. 2.De rekenkamercommissie informeert zo nodig de raad tussentijds over de voortgang van het onderzoeksprogramma.

 3. 3.De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Als de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, voert zij daarvoor goede gronden aan.

Artikel 10 Werkwijze bij de uitvoering van een onderzoek

 1. 1.De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 2. 2.De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 3. 3.De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 4. 4.De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 5. 5.De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamer rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 6. 6.De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 7. 7.Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 8. 8.De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonder-zoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taak-uitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt verder wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 9. 9.Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11 Budget

 1. 1.De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen voor de uitvoering van haar taken.

 2. 2.Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  1. a.de vergoedingen aan de externe leden;

  2. b.de ambtelijk secretaris;

  3. c.onderzoeksmedewerkers;

  4. d.externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  5. e.eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 3. 3.De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 12 Hardheidsclausule

De raad kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van het functioneren van de rekenkamercommissie, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Intrekking oude regeling

De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie, zoals vastgesteld bij besluit van 31 augustus 2004, wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 11 juni 2008.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Overbetuwe 2008.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 27 mei 2008

 

DE RAAD VOORNOEMD,

 

de plv. griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

M.C.P. van Dal

E. Tuijnman.

 

Toelichting

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun geheel moeten worden uitgeschreven.

 

Er is voor gekozen om de begrippen doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid (die in artikel 182 Gemeentewet zijn genoemd) niet in dit artikel op te nemen. Hiermee wordt voorkomen dat in de verordening een eigen definitie wordt gehanteerd. Wel wordt in deze toelichting uiteengezet wat onder deze termen wordt verstaan.

Doelmatigheid is de mate waarin de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten worden bereikt.

Bij doeltreffendheid gaat het er om of het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd en de gestelde beleidsdoelen worden verwezenlijkt.

Bij rechtmatigheid gaat het om het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Het gaat dan vooral om wet- en regelgeving die direct van belang is voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van de gemeentelijke baten en lasten.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

Wanneer geen rekenkamer wordt ingesteld, worden op grond van artikel 81oa Gemeentewet regels vastgesteld voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. De wet spreekt van een rekenkamerfunctie. In deze verordening is gekozen voor een rekenkamercommissie met raadsleden en externe leden. De voorzitter wordt uit de externe leden gekozen. De raad bepaalt in de verordening dat de rekenkamercommissie 5 leden heeft.

Artikel 3 Benoeming leden

Van de rekenkamercommissie kunnen naast externen ook raadsleden en leden van andere raadscommissies deel uitmaken. Uit oogpunt van onafhankelijkheid is er voor gekozen dat ook niet-raadsleden kunnen deelnemen in de rekenkamercommissie.

De externe leden worden voor een termijn van zes jaar aangewezen. Voor de overige leden van de rekenkamercommissie is de benoemingsduur gelijk aan de zitingsduur van de raad.

De raad benoemt uit de externe leden de voorzitter van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie wijst zelf één van de andere externe leden als plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 4 Eed

De verplichting deze eed of verklaring en belofte af te leggen vloeit rechtstreeks voort uit artikel 81g Gemeentewet. Deze bepaling wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de externe leden van de rekenkamercommissie.

Artikel 5 Ontslag en non-actiefstelling

Dit artikel handelt over het ontslag van de leden en over de mogelijkheid (of soms verplichting) hen op non-actief te stellen in bepaalde situaties.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de rekenkamercommisie

In dit artikel is de vergoeding die externe leden voor hun werkzaamheden voor de rekenkamercommissie ontvangen, vastgelegd.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris

De rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De rekenkamercommissie dient zelfstandig te functioneren. In het derde lid is voorzien in een rechtstreekse verantwoordingsrelatie van de secretaris ten opzichte van de rekenkamercommissie. In het vierde lid is omschreven welke werkzaamheden de ambtelijk secretaris uitvoert; duidelijk is dat de ambtelijk secretaris geen onderzoek verricht.

Artikel 8 Reglement van orde

Artikel 81i Gemeentewet wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de rekenkamercommissie. In het reglement van orde moeten/kunnen zaken als de volgorde van aftreden bij een meerhoofdige rekenkamercommissie, verhouding secretaris-voorzitter, de procedure die wordt gevolgd bij onderzoeken, hoe wordt omgegaan met verzoeken van derden om onderzoek te verrichten, enzovoorts geregeld.

Artikel 9 Onderzoeksprogramma, verzoek om onderzoek

De rekenkamercommissie moet onafhankelijk zijn en om deze onafhankelijkheid te bevorderen is het van belang dat zij zelfstandig de onderwerpen voor onderzoek kan kiezen. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma vast, waarin de onderzoeksonderwerpen voor dat jaar zijn vastgelegd.

Zo nodig informeert de rekenkamercommissie de raad tussentijds over de voortgang van het onderzoeksprogramma.

De rekenkamercommissie kan op verzoek van de raad een onderzoek instellen. Zij is niet verplicht het verzoek van de raad in te willigen. Dit verzoek van de raad wordt in artikel 182, tweede lid, Gemeentewet expliciet genoemd, waarmee aan een dergelijk verzoek van de raad een bepaald gewicht wordt toegekend. Als de rekenkamercommissie niet voldoet aan een gemotiveerd verzoek van de raad zal zij daarvoor goede gronden moeten aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze bij de uitvoering van een onderzoek

Om te waarborgen dat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar onderzoek over voldoende en relevante gegevens kan beschikken, is voorzien in de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren.

 

De rapporten van de rekenkamercommissie zijn in beginsel openbaar maar op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wob kunnen rapporten of gedeelten daarvan als geheim worden aangemerkt.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partij de kans krijgt om te reageren op het (nog niet gepubliceerde) ontwerp-onderzoeksrapport. Er vindt dan wederhoor plaats waarbij de feitelijke bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien aan de betreffende ambtenaren worden voorgelegd met de vraag er eventuele onjuistheden uit te halen en te corrigeren. Indien van toepassing wordt de verantwoordelijke wethouder of het college de gelegenheid geboden om te reageren op de conceptaanbevelingen die de rekenkamercommissie verbindt aan de (gecorrigeerde) bevindingen. Tot slot brengt de rekenkamercommissie een definitief rapport naar buiten met bevindingen, conclusies en eventueel aanbevelingen.

Artikel 11 Budget

De rekenkamercommissie is zelfstandig verantwoordelijk voor de besteding van het budget dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak. Ten laste van het budget worden de in het tweede lid van dit artikel genoemde kosten gebracht.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Deze bepaling maakt het mogelijk dat de raad een of meerdere artikelen van de verordening buiten toepassing kan laten of daarvan af kan wijken. In de regel wordt deze bepaling slechts toegepast in die gevallen die niet vooraf (precies) zijn voorzien bij de vaststelling van deze regeling. Voorts wordt de toepassing beperkt tot (eventuele) onbillijkheden van overwegende aard. Van dit artikel zal dan ook niet vaak en niet licht gebruik worden gemaakt.

Artikel 13 Intrekking oude regeling

Dit artikel bepaalt dat de tot deze verordening bestaande Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 15 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

verordening op de rekenkamercommissie 2008 08 05 27

verordening op de rekenkamercommissie 2008 08 05 27 (PDF)
Omschrijving: