Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening op de openluchtrecreatie gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening op de openluchtrecreatie
Citeertitel Verordening op de openluchtrecreatie
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2008
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 26-08-2004
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-06-2004
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe, 14-07-2004
Kenmerk voorstel Nr. 11

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wet op de Openluchtrecreatie, art. 15

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
26-08-2004 01-01-2008 nieuwe regeling 29-06-2004
De Betuwe, 14-07-2004
Nr. 11

De raad van de gemeente Overbetuwe,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2004

 

gelet op artikel 149 van de gemeentewet en artikel 15 van de Wet op de Openluchtrecreatie,

 

besluit vast te stellen de volgende

 

Verordening op de openluchtrecreatie

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

wet: de wet van 25 maart 1994 (Staatsblad 1994, 300) houdende regels ten behoeve van de openluchtrecreatie (de Wet op de Openluchtrecreatie);

kampeerauto: personenauto of bedrijfsauto, waarvan de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen en is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid;

Artikel 2 kamperen gedurende korte perioden

  1. 1.In afwijking van het verbod, als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de wet, is het toegestaan om gedurende het hele jaar gedurende maximaal drie dagen een aantal van ten hoogste drie kampeerauto’s te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein.

  2. 2.Het plaatsen of geplaatst houden van kampeerauto’s buiten een kampeerterrein, als bedoeld in lid 1 is slechts toegestaan op het terrein kadastraal bekend Heteren, sectie E nr. 471, plaatselijk bekend "De Nijburg", Boterhoeksestraat te Heteren.

Artikel 3 Slotbepalingen

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van 6 weken na de datum van bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de openluchtrecreatie’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 29 juni 2004

 

Elst, 29 juni 2004

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OVERBETUWE

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman