Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe
Citeertitel Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2008
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Met de inwerkingtreding van de Regeling brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe 2008 is de verordening van rechtswege komen te vervallen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-10-2001
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 25-09-2001
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe, 31-10-2001
Kenmerk voorstel Nr. 26

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Brandweerwet 1985, art. 1, lid 2
 2. Brandweerwet 1985, art. 12,
 3. Woningwet, art. 8, lid 2
 4. Wet milieubeheer, art. 8.11, lid 3
 5. Wet Milieubeheer, art. 8.40,
 6. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-10-2001 01-01-2008 nieuwe regeling 25-09-2001
De Betuwe, 31-10-2001
Nr. 26

Onderwerp: Verordening Brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe

 

Nr. 26

 

De raad van de gemeente Overbetuwe

 

Gelet op het bepaalde in artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, artikel 8, tweede lid, van de Woningwet, artikel 8.11, derde lid, en artikel 8.40 van de Wet milieubeheer en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2001;

 

Overwegende dat:

 

burgemeester en wethouders de zorg hebben voor:

 

 1. 1.het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmede verband houdt;

 2. 2.het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

 

burgemeester en wethouders belast zijn met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen;

 

de uitvoering van werkzaamheden terzake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen, tot de taak van de brandweer behoort;

 

burgemeester en wethouders andere werkzaamheden dan hierboven bedoeld kunnen aanwijzen die de gemeentelijke brandweer verricht;

 

de Brandbeveiligingsverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van inrichtingen voorzover dit geen bouwwerken zijn als bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening;

 

de Bouwverordening voorschriften bevat omtrent het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot onder meer brandveiligheid;

 

de Wet milieubeheer beoogt het milieu te beschermen, onder meer door de brandveiligheid te bevorderen;

 

het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen;

 

BESLUIT:

 

 

vast te stellen de

 

VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING GEMEENTE OVERBETUWE

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 1. 1.In deze verordening wordt verstaan onder:

  1. a.repressieve taken:

   1. 1.het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

   2. 2.het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

   3. 3.de uitvoering van werkzaamheden terzake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

  2. b.preventieve taken:

   1. 1.het voorkomen en beperken van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

   2. 2.de uitvoering van werkzaamheden terzake van het beperken van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

   3. 3.de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot het brandveilig gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen;

   4. 4.de uitvoering van de Brandbeveiligingsverordening.

 2. 2.In deze verordening wordt verstaan onder het Regionaal beleidsplan: het door de Raad van portefeuillehouders van de Hulpverlening Arnhem e.o. eenmaal per vier jaar vast te stellen plan, waarin - voor de volgende vier jaren - wordt aangegeven op welke wijze aan de regionale brandweertaak uitvoering zal worden gegeven.

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

Burgemeester en wethouders beschikken over een brandweer.

Artikel 3 Taken brandweer

De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan, behoudens de in artikel 5 aan de regionale brandweer opgedragen taken, uit:

 1. 1.de feitelijke uitvoering van de preventieve en repressieve taken;

 2. 2.andere dan de onder 1 genoemde werkzaamheden, voorzover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te weten:

  1. a.het beperken en bestrijden van milieu-incidenten;

  2. b.het reinigen van wegen en terreinen bij ongevallen;

  3. c.het beperken van wateroverlast door extreme weersomstandigheden

Artikel 4 Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening

 1. 1.Burgemeester en wethouders leggen de raad eenmaal per vier jaar een plan ter vaststelling voor, waarin - voor de komende vier jaren - is aangegeven op welke wijze aan de inhoud van de in artikel 3 omschreven taken uitvoering zal worden gegeven (het Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening).

 2. 2.Dit plan omvat in elk geval een omschrijving van de financiële en personele middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de preventieve en repressieve taken.

Artikel 5 Regionale taken

Naast de in artikel 3, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 opgedragen taken, zijn de volgende taken van de gemeentelijke brandweer aan de Regeling Hulpverlening Arnhem e.o. (regionale brandweer) overgedragen:

 1. a.de alarmering van de gemeentelijke brandweer;

 2. b.het oefenen van bevelvoerders en officieren.

Artikel 6 Personeel

 1. 1.Het personeel van de gemeentelijke brandweer met preventieve en/of repressieve taken bestaat tenminste uit:
         beroepspersoneel:

  • 1 commandant

  • 1 plv. commandant

  • 2 medewerkers preventie

  • 2 medewerkers preparatie

  • 1 medewerker repressie/nazorg

  • 1 administratief medewerker
   vrijwilligerspersoneel:

  • 4 officieren

  • 16 bevelvoerders

  • 84 manschappen

 2. 2.Ten aanzien van individuele functies en/of specialismen kan in samenwerking met een of meer andere gemeenten, c.q. in samenwerking met de Hulpverlening Arnhem e.o. (regionale brandweer) worden voorzien op basis van een convenant.

Artikel 7 Opleiding en oefening

 1. 1.Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van het in artikel 6 genoemde brandweer­personeel.

 2. 2.Zij stellen daartoe een meerjaren opleidings- en oefenplan op.

Artikel 8 Instructie commandant

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig de voor hem door burgemeester en wethouders vastgestelde instructie.

Artikel 9 Materieel

 1. 1.Het materieel van de gemeentelijke brandweer bestaat tenminste uit:

  • 6 tankautospuiten

  • 1 hulpverleningsvoertuig

  • 2 materiaalwagens

  • 3 motorspuitaanhangers

  • 1 dienstvoertuig

  • 1 commandovoertuig

  • 4 personeelsvoertuigen

 2. 2.Burgemeester en wethouders bepalen de plaats waar en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de brandweer worden ondergebracht.

Artikel 10 Bluswatervoorziening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 11 Citeertitel en in werking treden

 1. 1.Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe

 2. 2.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin deze is vastgesteld.

 3. 3.Op de in het tweede lid genoemde datum vervallen de organisatieverordeningen brandweer zoals deze bij raadsbesluit waren vastgesteld in de voormalige gemeenten Valburg, Heteren en Elst, en zoals deze sedertdien zijn gewijzigd.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 25 september 2001.

 

De secretaris,

De voorzitter,

mr. J.P.J. Muijen

E.Tuijnman