Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening burgerinitiatief gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening burgerinitiatief 2003
Citeertitel Verordening burgerinitiatief 2003
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 30-10-2003
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 02-09-2003
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 17-09-2003
Kenmerk voorstel Nr. 16

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, art. 149, art. 170
 2. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
30-10-2003 nieuwe regeling 02-09-2003
De Betuwe; 17-09-2003
Nr. 16

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur op 7 maart 2002;

 

gelet op de artikelen 147, 149 en 170 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op het voorstel van het raadspresidium van 27 juli 2003;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening burgerinitiatief 2003

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2

 1. 1.De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien een initiatiefgerechtigde daartoe een geldig verzoek heeft ingediend.

 2. 2.Geldig is het verzoek dat:

  1. a.door ten minste honderd initiatiefgerechtigden wordt ondersteund en

  2. b.geen onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, en

  3. c.voldoet aan de voorwaarden als gesteld in artikel 5.

Artikel 3

Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Overbetuwe, alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad van Overbetuwe.

Artikel 4

Een burgerinitiatiefvoorstel kan niet worden ingediend over:

 1. a.een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 2. b.een vraag over het gemeentelijk beleid;

 3. c.een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (over een gedraging van een gemeentelijk bestuursorgaan);

 4. d.een besluit van een gemeentelijke bestuursorgaan waartegen een bezwaarschrift ingediend kan worden of had kunnen worden, of

 5. e.een onderwerp waarover binnen de huidige raadsperiode door de raad een besluit is genomen.

 6. f.een onderwerp van persoonlijke of kleinschalige aard dat geen hoofdlijn van beleid kan zijn in de zin dat het geen gevolgen heeft op dorps- en/of gemeentelijk niveau

Artikel 5

 1. 1.Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 2. 2.Het verzoek bevat ten minste:

  1. a.een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

  2. b.een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel;

  3. c.de achternaam, de voornamen, het (contact)adres en de handtekening van de verzoeker, en

  4. d.een lijst met de voornamen, achternamen, adressen en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 3. 3.Voor de indiening van het verzoek kan gebruik worden gemaakt van een model.

Artikel 6

 1. 1.De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de raadsagenda wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste drie weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist.

 2. 2.Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder a, stuurt hij het voorstel door aan het terzake bevoegd bestuursorgaan.

 3. 3.Indien de raad het verzoek toewijst, agendeert hij het burgerinitiatiefvoorstel voor de eerstvolgende raadsvergadering.

 4. 4.De voorzitter van de raad nodigt de verzoeker uit voor de vergadering waarin het burger- initiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten.

 5. 5.Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen, wordt deze beslissing bekendgemaakt door vermelding van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in de gemeenterubriek van De Betuwe en op de website van de gemeente Overbetuwe.

 6. 6.Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van de beslissing mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 7

De burgemeester geeft elk jaar in het burgerjaarverslag opening van zaken over de werking van het recht van burgerinitiatief.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening burgerinitiatief 2003.

Zij treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare

vergadering van 2 september 2003,

 

De raad voornoemd,

 

de griffier,

de voorzitter,

drs. A.J. van den Brink MBA

E.Tuijnman.