Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Telecommunicatieverordening gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Telecommunicatieverordening Overbetuwe
Citeertitel Telecommunicatieverordening Overbetuwe
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 13-11-2013
Onderwerp automatisering en informatisering
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 15-01-2003
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2003
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 17-12-2002
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 15-01-2003
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Telecommunicatiewet, art. 5.2, lid 4
 2. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-01-2003 01-01-2003 13-11-2013 nieuwe regeling 17-12-2002
De Betuwe; 15-01-2003
Onbekend.

Onderwerp: Telecommunicatieverordening Overbetuwe

 

Nr.

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2002;

 

Overwegende

dat vanwege het van rechtswege vervallen per 1 januari 2003 van de Telecommunicatieverordening van elk van de voormalige gemeenten Elst, Valburg en Heteren het noodzakelijk is om voor de gemeente Overbetuwe een nieuwe Telecommunicatieverordening vast te stellen;

dat de Algemene wet bestuursrecht voorschrijft dat een ontwerpverordening gedurende 4 weken ter inzage dient te liggen; dat het ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen van 16 oktober tot en met 12 november, welke terinzagelegging bekend is gemaakt in De Betuwe; dat er in deze periode geen zienswijzen zijn ingediend; dat de commissie BWMVV/OR unaniem positief heeft geadviseerd,

 

Gelet op artikel 5.2, vierde lid van de Telecommunicatiewet en artikel 149 Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

‘Telecommunicatieverordening Overbetuwe’

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.wet: Telecommunicatiewet;

 2. b.openbaar telecommunicatienetwerk: telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder g, van de wet;

 3. c.omroepnetwerk: omroepnetwerk, als genoemd in artikel 1.1., onder o, van de wet;

 4. d.kabels: kabels, genoemd in artikel 1.1, onder r, van de wet;

 5. e.openbare gronden: openbare wegen en wateren, als genoemd in artikel 1.1, onder s, van de wet;

 6. f.aanbieder: aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk

 7. g.werkzaamheden: werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden

 8. h.gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als  bedoeld in artikel 5.1, eerste lid,van de wet;

 9. i.college: college van burgemeester en wethouders;

 10. j.melding: melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder a, van de wet;

 11. k.instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder b. van de wet.

Artikel 2 Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 3 Melding werkzaamheden

 1. 1.Voor de melding maakt de aanbieder gebruik van een schriftelijk verzoek.

 2. 2.Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  1. a.de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie;

  2. b.een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  3. c.naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;

  4. d.een opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;

  5. e.welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden, hiervan een registratie toevoegen;

  6. f.een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   • -een opgave van het gewenste tracé op tekeningen op schaal in drievoud;

   • -een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

   • -een omschrijving van eventuele opbrekingen;

   • -de doorsnede van de kabel of kabelgoot;

   • -de lengte en breedte van de kabelsleuf;

   • -de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

   • -het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

   • -naam, adres en telefoonummer van de aannemer(s) of onderaannemer(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden;

   • -een eventueel (gefaseerd) verkeersplan met de te nemen verkeersmaatregelen;

   • -opgave of de nieuwe kabel de oude kabel al dan niet vervangt.

 3. 3.Indien de werkzaamheden mede betrekking op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 4. 4.Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.

Artikel 4 Voorschrifen en beperkingen bij instemming

 1. 1.Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de:

  1. a.openbare orde;

  2. b.het voorkomen of beperken van schade of overlast;

  3. c.de bruikbaarheid van de openbare gronden;

  4. d.het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

  5. e.het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  6. f.de belemmering van doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  7. g.de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  8. h.de bescherming van de infrastructuur.

 2. 2.Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in ieder geval aan het instemmingsrecht voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

 3. 3.De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven 1990, APV, CROW publicatie 130, WVW 1994, aanvullingen c.q. wijzigingen zijn onverkort van toepassing.

Artikel 5 Zakelijk karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 6 Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na openbare bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening Overbetuwe.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 17 december 2002.

 

De raad voornoemd,

de secretaris,

de voorzitter,

mr. J.P.J. van Muijen

E. Tuijnman