Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Destructieverordening gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Destructieverordening gemeente Overbetuwe
Citeertitel Destructieverordening gemeente Overbetuwe
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2008
Onderwerp milieu
Opmerkingen m.b.t. de regeling van rechtswege vervallen
De Destructieverordeningen van de gemeenten Elst, Heteren en Valburg worden ingetrokken, voor zover aanwezig en voor zover deze al niet eerder van rechtswege zijn vervallen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2001
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 02-01-2001
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 03-01-2001
Kenmerk voorstel nr. 02.01.01/12

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2001 01-01-2008 nieuwe regeling 02-01-2001
De Betuwe; 03-01-2001
nr. 02.01.01/12

Onderwerp: Destructieverordening gemeente Overbetuwe

 

Nr. 02.01.01/12

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 januari 2001;

 

gelet op artikel 17 van de Destructiewet (Stb. 783 en 784);

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

"Destructieverordening gemeente Overbetuwe"

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder

  1. a.wet: de gewijzigde Destructiewet van 1 december 1994 (Stb. 783 en 784);

  2. b.aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van dectructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

  3. c.destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2 Aanwijzen verzamelplaatsen

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3 Plicht tot aangeven en afstaan

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4 Bewaarplicht

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Toepasselijkheid Destructiebesluit

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

  1. 1.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.

  2. 2.Deze verordening wordt aangehaald als: "Destructieverordening gemeente Overbetuwe".

  3. 3.Per dezelfde datum wordt ingetrokken de ‘Destructieverordening’ van de gemeente Elst, de gemeente Valburg respectievelijk de gemeente Heteren, voor zover aanwezig en voor zover deze niet al eerder van rechtswege zijn vervallen.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 januari 2001

 

De raad voornoemd,

de secretaris,

de voorzitter,

 

 

 

 

mr. J.P.J. van Muijen.

E. Tuijnman.

 

destructieverordening 2001 01 01 02

destructieverordening 2001 01 01 02 (PDF)
Omschrijving: