Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening inzet woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007
Citeertitel Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) art. 1, 7, 8
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 03-01-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2007
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 18-12-2007
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
Kenmerk voorstel 07rb000160

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet en de specifieke bijzondere wetten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
03-01-2008 01-01-2007 art. 1, 7, 8 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07rb000160
28-12-2006 nieuwe regeling 19-12-2006
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2006
06rb000114

Onderwerp: Verordening inzet woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe 2005-2010

 

Ons kenmerk: 06RB000114

 

Nr. 11

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2006;

 

gelezen het advies van de commissie Ruimte van 6 december 2006;

 

gelet op artikel 108 Gemeentewet en artikel 5, lid 2 van de Subsidieverordening Woningbouw KAN 2005

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

‘Verordening besteding woningbouwbudget KAN
gemeente Overbetuwe 2005-2010’

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

college

:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

b.

gemeente

:

de gemeente Overbetuwe;

c.

KAN

:

Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN);

d.

college van bestuur KAN

:

het dagelijks bestuur van het KAN;

e.

betaalbare woningen

:

huurwoningen onder de bovenste aftoppingsgrens voor 3- en meerpersoonshuishoudens als bedoeld in artikel 20 lid 2 van de Wet op de huurtoeslag en koopwoningen die worden verkocht voor een Vrij Op Naam prijs (VON) tot maximaal € 172.000, dan wel een gewijzigd prijsniveau op grond van een besluit van het college van bestuur KAN;

f.

woningbouwbudget KAN

:

de (totale som aan) gelden van het KAN te ontvangen op basis van de Subsidieverordening Woningbouw KAN 2005.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. 1.Deze verordening regelt de besteding van het woningbouwbudget KAN.

 2. 2.Alleen de gemeente kan aanspraak maken op gelden op grond van deze verordening.

Artikel 3 Uitvoering en nadere regels

 1. 1.Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 2. 2.Het college kan hierbij nadere regels stellen.

Artikel 4 Besteding gelden

 1. 1.Het college kan de ontvangen gelden, zoals bedoeld in artikel 2 van deze verordening, besteden aan projecten en activiteiten ter bevordering van de (ver- en) nieuwbouw van woningen in het algemeen en het realiseren van betaalbare woningen in het bijzonder.

 2. 2.Gelden worden alleen besteed ter gehele of gedeeltelijke dekking van de kosten:

  1. a.van het tijdelijk inzetten van extra personele capaciteit en externe adviseurs;

  2. b.tot het wegnemen van mogelijke knelpunten in projecten;

  3. c.tot het in zijn algemeenheid bevorderen van de procesgang en interactieve planprocessen.

 3. 3.Geen gelden worden besteed indien er geen woningbouwbudget KAN beschikbaar is.

 4. 4.Geen gelden worden besteed in bouwkosten van woningen of in de vorm van directe of indirecte subsidie aan toekomstige bewoner(s) van een woning, projectontwikkelaar(s), woningcorporatie(s) en andere bij de bouw van woning betrokken partij(en).

Artikel 5 Aanvraagformulier

De aanvraag moet door middel van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan een of meer artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van bevordering van de (ver- en) nieuwbouw van woningen in het algemeen en het realiseren van betaalbare woningen in het bijzonder leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 28 december 2006.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening besteding woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe 2005-2010.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 19 december 2006.

 

De raad voornoemd,

 

de griffier,

de burgemeester,

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman

Artikelgewijze toelichting

 

Verordening inzet woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe 2005-2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze bepaling worden de verschillende in de verordening gehanteerde begrippen omschreven.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze bepaling vermeldt welke gelden op grond van deze verordening kunnen worden besteed en wie vervolgens op deze gelden aanspraak kan maken. Aanspraak kan alleen de gemeente Overbetuwe maken.

Artikel 3 Uitvoering en nadere regels

De uitvoering van deze verordening is in handen van het college; hierbij kan het college nadere regels stellen.

Artikel 4 Besteding gelden

Deze bepaling regelt in het eerste lid waaraan de gelden, ontvangen vanuit het KAN, in het algemeen besteed kunnen worden. In het tweede lid is bepaald waaraan de gelden moeten worden besteed; in het derde en vierde lid is aangegeven waaraan de gelden in geen geval moeten en dus ook kunnen worden besteed.

Artikel 5 Aanvraagformulier

Deze bepaling behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Ook deze bepaling behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze bepaling bepaalt dat de verordening de dag na de bekendmaking in werking treedt. Wil de verordening in werking treden, dan moet van de vaststelling publicatie worden gedaan.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening inzet woningbouwbudget KAN gemeente Overbetuwe 2005-2010.