Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007
Citeertitel Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) art. 1 t/m 7
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 03-01-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2007
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 18-12-2007
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
Kenmerk voorstel 07rb000160

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet en de specifieke bijzondere wetten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
03-01-2008 01-01-2007 art. 1 t/m 7 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07rb000160
01-01-2001 nieuwe regeling 02-01-2001
De Betuwe; 03-01-2001
Nr. 02.01.01/12

Onderwerp: Verordening outplacement gewezen wethouders

 

Nr. 02.01.01/12

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 januari 2001;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende:

 

‘Verordening outplacement gewezen wethouders’

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.   college: het college van burgemeester en wethouders

b.   belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond                            

      van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;    

c.   bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een brancheorganisatie voor outplacement en      

      loopbaanbegeleiding.

Artikel 2. Toekenning outplacement-faciliteiten

  1. 1.Het college besluit op een aanvraag om toekenning van outplacement-facili­teiten.

  2. 2.De kosten van outplacement-faciliteiten komen voor reke­ning van de gemeente. Het college sluit daartoe een schriftelijke overeenkomst met een outplacementbureau.

  3. 3.Eventuele reis-, verblijfs- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.

Artikel 3. Maximale toekenningsduur.

De outplacement-faciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

Artikel 4. Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet of niet in redelijk­heid voorziet, is het college bevoegd een voorziening te treffen.

 

Artikel 5. Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van outplacement van een gewezen wethouder, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Overbetuwe 2001.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 januari 2001

De raad voornoemd,

de secretaris,

de voorzitter,

mr. J.P.J. van Muijen.

E. Tuijnman.