Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe 2009
Citeertitel Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe 2002 wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-05-2009
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 21-04-2009
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 29-04-2009
Kenmerk voorstel 09rb000135

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-05-2009 nieuwe regeling 21-04-2009
Hét Gemeente Nieuws; 29-04-2009
09rb000135
03-01-2008 01-01-2007 01-05-2009 art. 1, 2, 3, 6 t/m 8 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07rb000160
01-01-2002 01-05-2009 nieuwe regeling 19-12-2001
De Betuwe; 23-01-2002
Nr. 23

Onderwerp: Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe 2009

 

Ons kenmerk: 09rb000135

 

Nr. 12E

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 10 maart 2009;

 

gelezen het advies van de commissie GFZ van 7 april 2009;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 2. b.de wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 3. c.het Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 4. d.voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 5. e.motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c. van de wet;

 6. f.het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c. van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 1. 1.De plaats (plaatsen) van bewaring van voertuigen wordt (worden) door het college aangewezen.

 2. 2.De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

1.

De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

 

a.  voorrijkosten               € 75,00;

 

b.  kosten overbrengen    € 155,00;

2.

De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 11,00 per etmaal.

3.

De in het eerste en tweede lid vermelde bedragen worden jaarlijks, per 1 januari, geïndexeerd volgens het prijsindexcijfer beroepsgoederenvervoer over de weg.

 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening  van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing

laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van wegslepen en bewaren van voertuigen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 Intrekking oude regeling

De Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe 2002, zoals vastgesteld bij besluit van 19 december 2001, wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2009.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Overbetuwe 2009.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 21 april 2009.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving.

 

Ad d. Voertuig

Het begrip 'voertuig', zoals in artikel 1, onder al RVV 1990 is omschreven, is ruim. Hieronder vallen niet alleen motorvoertuigen, maar ook fietsen en bromfietsen, invalidenvoertuigen, trams en wagens. Al deze voertuigen vallen derhalve onder de werking van deze wegsleepverordening.

 

Ad e. Motorrijtuig

Het begrip 'motorrijtuig' is apart omschreven omdat artikel 5 van de wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

De bevoegdheid tot het wegslepen van voertuigen is in de wet zelf geregeld. Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer hoeven geen wegen en weggedeelten te worden aangewezen. Van deze bevoegdheid kan op alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente gebruik worden gemaakt.

Voor het wegslepen van voertuigen in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten kunnen op grond van artikel 170, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 173, tweede lid, aanhef en onder c WVW 1994 bij gemeentelijke verordening wegen en weggedeelten worden aangewezen. In artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen is nader aangegeven om welke soorten van wegen en weggedeelten het kan gaan, zoals onder andere gehandicaptenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen, laad- en loshavens, parkeerplaatsen voor vergunninghouders, voetgangersgebieden en dergelijke. Het is aan de gemeenteraad om in de wegsleepverordening de wegen en weggedeelten aan te wijzen waar het college van burgemeester en wethouders van deze bevoegdheid gebruik kan maken. In deze verordening is de ruimste variant opgenomen: alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente zijn aangewezen.

 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat een parkeerovertreding, zoals in deze bepaling bedoeld, op zich niet zonder meer voldoende is om over te gaan tot het wegslepen en in bewaring stellen van een voertuig. Per geval zal tevens moeten worden beoordeeld of de specifieke parkeerovertreding het wegslepen en in bewaring stellen van het desbetreffende voertuig ook rechtvaardigt. Als bijvoorbeeld een voertuig midden in de nacht op een laad- en loshaven wordt geparkeerd terwijl alle winkels en bedrijven dicht zijn, zal het normaal gesproken niet weggesleept mogen worden. Het voertuig zal doorgaans pas mogen worden weggesleept wanneer de winkels en bedrijven weer opengaan of enige tijd daarvoor.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

In deze bepaling wordt aangegeven dat het college de bewaarplaatsen aanwijst, alsmede de openingstijden vaststelt.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

In het Besluit wegslepen van voertuigen is geregeld welke soorten van kosten die verbonden zijn aan het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, in rekening kunnen worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om personele en materiële kosten die direct verband houden met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, maar ook om kosten die verbonden zijn aan bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA-verzekering en dergelijke.

In de wegsleepverordening hoeven deze kostencomponenten niet allemaal inzichtelijk te worden gemaakt. Volstaan kan worden met een uitsplitsing van de kosten die verbonden zijn aan het wegslepen van voertuigen enerzijds en de bewaring van deze voertuigen anderzijds. Uiteraard dienen de opgenomen kosten wel in overeenstemming te zijn met de genoemde kostencomponenten.

 

In het tweede lid van deze bepaling, waarin de kosten van bewaring van voertuigen worden geregeld, wordt het begrip 'etmaal' gebruikt. Het etmaal, zoals hier bedoeld, begint op het moment van in bewaring nemen van een voertuig en eindigt 24 uur later.

 

Op grond van het derde lid worden de bedragen, vermeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, jaarlijks en wel per 1 januari geïndexeerd. Indexatie vindt plaats volgens het prijsindexcijfer beroepsgoederenvervoer over de weg.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Naast de in artikel 170, eerste lid WVW 1994 bedoelde gevallen zijn in deze wet nog twee gevallen genoemd, waarin het noodzakelijk kan zijn om een voertuig te laten wegslepen en in bewaring te laten stellen. Gedoeld wordt hier op:

1.     het niet afgeven van zijn rijbewijs, wanneer dit is ingevorderd, omdat iemand zijn motorrijtuig heeft bestuurd terwijl hij onder invloed was van drogerende stoffen of alcohol en dergelijke (zie artikel 130 en 164 WVW 1994);

2.     de situatie dat een motorrijtuig niet beschikt over een behoorlijk zichtbare kentekenplaat terwijl de eigenaar of houder van dat motorrijtuig niet direct te achterhalen is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan voertuigwrakken die geen kenteken meer hebben of aan situaties dat er sprake kan zijn van het 'knoeien' met kentekens in geval van autodiefstal.

 

Wanneer in dit soort gevallen een voertuig moet worden weggesleept en in bewaring genomen, is er geen sprake van uitoefening van bestuursdwang. Artikel 170, eerste lid WVW 1994, waarin de bestuursdwangbevoegdheid is geregeld, is dan ook niet van toepassing verklaard in de genoemde gevallen. In feite gaat het om een vorm van inbeslagname van goederen die ook in het strafrecht voorkomt.

 

Wel heeft de wetgever voor deze gevallen diverse bepalingen uit hoofdstuk X. Bestuursdwang van de WVW 1994 (artikel 170 e.v.) van overeenkomstige toepassing verklaard. In de wegsleepverordening worden de artikelen over de bewaarplaats(en) van voertuigen en openingstijden (artikel 3) en de kosten van overbrengen en bewaren van voertuigen (artikel 4) voor deze gevallen dan ook van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Deze bepaling geeft het college, in die gevallen waarbij het onverkort toepassen van verordening, gelet op het belang van het wegslepen en bewaren van voertuigen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, de mogelijkheid van de verordening af te wijken dan wel deze buiten toepassing te laten.

 

Het gaat hierbij overigens slechts om de gevallen die bij het ten tijde van het vaststellen van deze verordening niet (te) voorzien waren. Het toepassen van de clausule moet in het algemeen dan ook tot aanpassing van de verordening leiden, omdat het geval daarmee immers voorzien is geworden en in de verordening kan worden neergelegd.

Artikel 7 Intrekking oude regeling

De inhoud van deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 8 Inwerkingtreding

De inhoud van deze bepaling spreekt voor zich.

Artikel 9 Citeertitel

De inhoud van deze bepaling spreekt voor zich.

wegsleepverordening 2009 09 04 21

wegsleepverordening 2009 09 04 21 (PDF)
Omschrijving: